bg Logo Logo
Menu

Titles of reports with accepted abstracts

Content of this page

I. Architecture and Urbanism Oral presentation Poster Participation in absentia II. Art and Conservation of Architectural Heritage Oral presentation Participation in absentia III. Structural Mechanics Oral presentation Poster Participation in absentia IV. Building Structures Oral presentation Poster Participation in absentia V. Building Physics and Materials Science Oral presentation Participation in absentia VI. Technology, Management and Economics of Construction Oral presentation Participation in absentia VII. Sustainable Development and Environmental Security Oral presentation Poster Corporative presentation Participation in absentia VIII. Problems of architectural and engineering education Oral presentation IX. Student Section Oral presentation Poster X. College student Section Oral presentation

I. Architecture and Urbanism

Oral presentation

A TOURIST-BASED TYPOLOGY OF OPEN PUBLIC SPACES: A CASE STUDY OF GOLUBAC, SERBIA

BORDERLAND SHRINKING CITIES: “UNCHARTED TERRITORY” IN INTERNATIONAL RESEARCH OF URBAN SHRINKAGE

HISTORICAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ARCHITECTURE IN BULGARIA

MAINTENANCE AND SERVICE LIFE OF BUILDINGS

PUBLIC CITY SPACE IN THE CONTEXT OF WORLD PERSPECTIVES AND GLOBAL TRENDS

SMALL TOWNS SUSTAINABILITY: THE CASE OF BULGARIA

TERRACE HOUSES AS A SPECIAL MODE OF FUNCTION AND FORM

THE COMPOSITION OF THE STRUCTURAL PORTAL FRAMES OF SWIMMING COMPLEX SPARTAK, SOFIA, BULGARIA

TRAPS OF URBAN DISCONTINUITY: WANDERING IN THE PROCESS OF MODERN URBANIZATION OF SPACE

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВИ СГРАДИ И СТОПАНСТВА

АРХИТЕКТУРА И СОЦИАЛИЗАЦИЯ - ТЪРСЕНЕ НА ВРЪЗКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРИНЦИПИ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБНОВЯВАНЕТО НА ЦЕНТРОВЕТЕ НА МАЛКИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ (НА ПРИМЕРА НА ГР. КЮСТЕНДИЛ И ГР. САМОКОВ)

ВЕРТИКАЛНИТЕ ФЕРМИ – НАЛОЖИТЕЛНОТО БЪДЕЩЕ

ВИНАРСКИ ИЗБИ - НОВОСТИ ПРИ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ГРАДОУСТРОЙСТВО И/ИЛИ АРХЕОЛОГИЯ НА СОФИЯ ПРЕЗ 50ТЕ ГОДИНИ НА XX В.

ДОМЪТ – УБЕЖИЩЕ ИЛИ ЗАТВОР?

ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО В АРХИТЕКТУРАТА И ПЛАГИАТСТВОТО В АРХИТЕКТУРНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИТЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ В СТРАНАТА КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ХИГИЕННИ СТАНДАРТИ ОТ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН, КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ НЕОЧАКВАНИ КОМБИНАЦИИ НА ИЗВЕСТНИ ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНО ПОЛЕЗНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЗНАЦИ

ИНТЕГРИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЕКТ URBINAT В СИСТЕМАТА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА В АРХИТЕКТУРАТА КАТО ЕКСПЕРИМЕНТ

КОНВЕРСИЯТА КАТО ВОДЕЩ ПРИНЦИП ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА МАЩАБНИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ

ЛАНДШАФТНАТА АРХИТЕКТУРА - ЕКСПЕРИМЕНТИ В ГРАДСКАТА СРЕДА.

МЯСТОТО НА ОТВОРЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА (БАЛКОН, ТЕРАСА, ЛОДЖИЯ) В СОЦИАЛНО ИЗОЛИРАНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

НЕЕВКЛИДОВАТА ГЕОМЕТРИЯ И АРХИТЕКТУРНОТО ТЕЧЕНИЕ ДЕКОНСТРУКТИВИЗЪМ

НОВИ УСТРОЙСТВЕНИ ПОХВАТИ ПРИ ОБНОВЯВАНЕ НА Ц.Г.Ч. НА САТЕЛИТНИЯ ГРАД (НА ПРИМЕРА НА ГР. КОСТИНБРОД)

ПЛАНИРОВЪЧНИ И ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА МНОГОЕТАЖНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ИЗГРАДЕНИ ПО СТРОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ОТ ЛЕКИ ОБЕМНИ КЛЕТКИ

ПРИЛАГАНЕ НА ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ ЗА ХОРА С АУТИЗЪМ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТОПЛИННИЯ, СВЕТЛИННИЯ И АКУСТИЧНИЯ КОМФОРТ В УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ СПОРЕД ФИЗИО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИМ СВОЙСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТОПЛИННИЯ, СВЕТЛИННИЯ И АКУСТИЧНИЯ КОМФОРТ В УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ СПОРЕД ФИЗИЧЕСКИТЕ ИМ СВОЙСТВА

ПРОЕКТИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА СПОРТНИ ЦЕНТРОВЕ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА - НЕОБХОДИМИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ

СИСТЕМА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ЕДИНЕН СТРОИТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦИФРОВ МОДЕЛ

СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ОЦЕНКИ НА ОБЩИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА ОБЩИНИ: СЪЩНОСТ, ПРАКТИКА, ВЪЗМОЖНОСТИ

СКЕЛЕТНАТА КОНСТРУКЦИЯ КАТО ЕКСПЕРИМЕНТ ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕТО ДО НАШИ ДНИ

СПОДЕЛЕНО ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕЗИДЕНТНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

СЪВРЕМЕННИЯТ ЖИВОТ НА ИЗГУБЕНИТЕ ГАРИ

ТУРИЗМЪТ С КЕМПЕРИ И КАРАВАНИ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ, ПРИЛОЖИМА В ДИГИТАЛНА СРЕДА

Poster

AERODYNAMIC WIND-ADAPTIVE BUILDING ENVELOPE

IMPROVING THE DESIGN NORMS OF SCHOOL SPACE IN SERBIA

MINIMALISM IN INTERIOR DESIGN

MODELS OF ARCHITECTURAL INNOVATION OF THE EXISTING ELEMENTARY SCHOOL LAYOUT: A CASE STUDY OF THE CITY OF NIS

THE IMPORTANCE OF GREEN ROOFS FOR URBAN DEVELOPMENT - CASE STUDY OF THE CITY OF NIS

Participation in absentia

АЖУРНИTE ПОКРИТИЯ В АРХИТЕКТУРАТА КАТО ЕКСПЕРИМЕНТ

ДЕКОНСТРУКТИВИЗМЪТ И ИНДУСТРИАЛНАТА АРХИТЕКТУРА В КРАЯ НА 20-ТИ И НАЧАЛОТО НА 21-ВИ ВЕК ИЛИ КАК НЯКОИ ОТ НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ СЪВРЕМЕННИ АРХИТЕКТИ УСПЯХА ДА ПОСТИГНАТ НЕПОСТИЖИМОТО, А ДРУГИ - НЕ

КОЙ УЧАСТВА В ПРОЦЕСА НА ПЛАНИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА?

ПРАВОТО НАД ГРАДА: ОТ ИДЕЯТА ДО ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА В ПЛАНИРАНЕТО, ПОЛЗВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАДСКОТО ПУБЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО

СГРАДАТА НА БЪДЕЩЕТО – УМНА И ЖИВА!

СТИЛОВОТО НАПРАВЛЕНИЕ ХАЙ-ТЕК И НЕГОВОТО МЯСТО В ЖИЛИЩНАТА АРХИТЕКТУРА

II. Art and Conservation of Architectural Heritage

Oral presentation

ARRANGING ARCHITECTURAL FRAGMENTS FROM THE LATE 1910S AND EARLY 1920S TOGETHER: RADOSLAV RADOSLAVOV’S COMMISSIONS IN VELIKO TARNOVO

BIODETERATION OF WOODEN CHURCHIES AND OTHER HISTORICAL BUILDING IN BOHEMIA

HYGROTHERMAL BUILDING SIMULATION AND THE INDOOR ENVIRONMENT OF A CHURCHES IN EAST BOHEAMIA.

RECONSTRUCTION OF THE KING ALEXANDER I KARADJORDJEVIC SUMMER HOUSE IN NERESNICA NEAR KUČEVO

АРТ ИНСТАЛАЦИЯТА В КОНТЕКСТУАЛНА СРЕДА-ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЦВЕТА В МОЗАЙКАТА

ЕДНА НАМЕСА В ГРАДСКАТА СРЕДА. 110 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ТРЪПКОВАТА ГАЛЕРИЯ В СОФИЯ.

ЕКСПЕРИМЕНТИ В АРХИТЕКТУРАРАТА - ЛАНДШАФТНАТА АРХИТЕКТУРА И ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.

ЕКСПЕРИМЕНТЪТ: ОПАЗВАНЕ В МОДУЛ

ИСТОРИЯ И ТИПОЛОГОЯ НА ГАРОВИТЕ СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1900Г.

МАНАСТИРСКИТЕ КОМПЛЕКСИ И СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРИН.

ПРОСТРАНСТВЕН АНАЛИЗ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ

Participation in absentia

THEORETICAL AND 3D VIRTUAL RECONSTRUCTION OF THE PRINCIPIA IN CASTRUM PONTES

МОРФОЛОГИЯ НА РАЗРУШАВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИЯ КАМЪК

III. Structural Mechanics

Oral presentation

APPLICABILITY OF THE JET GROUTING METHOD AS A SOIL IMPROVEMENT AND FOUNDATION STRENGTHEINING APPROACH IN BULGARIAN DESIGN PRACTICE AND LOCAL SOIL CONDITIONS

APPLICATION OF STRUT – AND – TIE MODELS IN FOUNDATION ANALYSIS

BAŽANT&BAVEJA2000 CREEP PREDICTION MODEL FOR ANALYSIS AND DESIGN OF COMPOSITE STEEL-CONCRETE STRUCTURES

DYNAMIC ANALYSIS OF PILE-SUPPORTED MACHINE FOUNDATION

FATIGUE DAMAGED STEEL STRUCTURES: REINFORCEMENT USING ADHESIVELY BONDED CFRP LAMELLAS

FIFTY YEARS OF MERRISON RULES - THE ANSWER OF THE DISASTROUS FAILURE OF STEEL BRIDGES WITH BOX SECTIONS

FRAGILITY ANALYSIS OF RC FRAME SYSTEM

INVESTIGATION OF THE SUSPENSION AND BENDING OF THE BEAM ON AN ELASTIC BASISE

METAL BUILT-UP COLUMNS

MULTI-LEVEL ANALYSIS FOR SEISMIC VULNERABILITY AND DAMAGE SCENARIOS ASSESSMENT OF A HISTORICAL SECTOR OF SOFIA

PRESERVATION OF HISTORIC STEEL BRIDGES IN VIEW OF ALTERNATIVE USE

RECENT DEVELOPMENTS IN BLAST PERFORMANCE OF CONCRETE

SEISMIC DAMAGE PREDICTION INDUCED BY LOCAL SITE EFFECTS: THE CASE STUDY OF AN URBAN SECTOR OF ROMAGNANO AL MONTE (SALERNO, ITALY)

STRENGTHENING OF RC COLUMNS USING FRP MATERIALS

TYPOLOGIES FOR WALKABLE COVERS OF HISTORIC SITES

ULTIMATE ANALYSIS OF COMBINED WOOD VS FIBER GLASS COMPOSITES

ВАРИАНТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА СТОДОЛА-ВИАНЕЛО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТИЧНИТЕ СИЛИ ПРИ ЕЛАСТИЧНИ КОЛОНИ

МЕХАНИЗМИ НА РАЗРУШЕНИЕ НА ЕДНОСЛОЙНИ ДИСКРЕТНИ СФЕРИЧНИ КУПОЛИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО ЧРЕЗ НАМИРАНЕ НА НОВИ РАВНОВЕСНИ ФОРМИ

МОДЕЛИРАНЕ НА ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА ПРЕДИ И СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

РЕАГИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННА ГРЕДА, ПОДЛОЖЕНА НА ДИНАМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

СЕИЗМИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗАСИПАН ПЪТЕН НАДЛЕЗ

СЕИЗМИЧЕН РИСК ЗА СГРАДНИЯ ФОНД НА ГРАД СЕВЛИЕВО – ДИРЕКТНИ ПОВРЕДИ И РАЗРУШЕНИЯ

Poster

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SHEAR DEFORMATION ON BENDING OF RECTANGULAR PLATES USING REISSNER'S THEORY

ANALYSIS OF THIN-WALLED BEAM ON ELASTIC SUBSTRATE

IMPACT OF STIFFNESS CHANGE ON THE RESULTS OF CALCULATION OF TALL RC FRAMES

RC BRIDGE-BENTS STRENGTHENED BY TENSION-TIES: EFFECTS OF ENVIRONMENTALLY ALTERNATING AXIAL FORCES ON RECYCLING RESPONSES

Participation in absentia

КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ ЗА НАЧАЛЕН МОДУЛ НА ТАНГЕНЦИАЛНИ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ СОФИЙСКИТЕ ПЛИОЦЕНСКИ НАСЛАГИ.

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЧВЕНИ ОБРАЗЦИ

МЕХАНИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ГЕОЛОЖКИ РАЗНОВИДНОСТИ ЧАСТ ОТ ЛОЗЕНЕЦКАТА СВИТА ПРИ РЕВЕРСИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

IV. Building Structures

Oral presentation

APPLICATION OF CLT ELEMENTS (CROSS LAMINATED TIMBER)IN NEW STATE-OF THE ART VISIT CENTER BUILDING

EARTHQUAKE PROTECTION OF HERITAGE BUILDINGS – SPECIFIC STRUCTURAL PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS

POTENTIAL BRIDGE-RELATED HAZARDS

REHABILITATION OF ARCH BRIDGE ACROSS LEPNICA RIVER IN KRAGUJEVAC

REPAIR INTERVENTIONS ON TIMBER ROOF STRUCTURE OF THE INDOOR SWIMMING POOL

REVIEW OF DIFFERENT MODELLING APPROACHES FOR MASONRY ARCH BRIDGES

SHEAR STRENGTHENING OF UNREINFORCED MASONRY WALLS WITH VARIOUS TYPES OF COMPOSITE SYSTEMS

SIZE OPTIMIZATION OF TIMBER-CONCRETE COMPOSITE BEAM

STATICAL ANALYSIS OF THE TIMBER ROOF CONSTRUCTION FOR THE STORAGE HERITAGE BUILDING

STRUCTURAL CHALLENGES WITH BRINGING CULTURAL HERITAGE BUILDINGS BACK TO LIFE

STRUCTURAL MORPHOLOGY MODELS: FROM RETICULATED TO CELLULAR STRUCTURES

STUD WELDING - ADVANTAGES AND RESTRICTION IN PRACTICE

THE HISTORY OF THE "IRON BRIDGE" IN THE TOWN LOVECH

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR BRIDGE AND STRUCTURAL ENGINEERING (IABSE) 90 YEARS HISTORY (1929-2019)

VERNACULAR STRUCTURES’ ENVIRONMENTAL APPLICATION

АСПЕКТИ НА ГЕОТЕХНИЧЕСКОТО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ЗЕМНОТО ПЛАТНО ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ

ДОПУСТИМИ ДЕФОРМАЦИИ И НАПРЕЖЕНИЯ В FRP ИВИЦИ, ВЪНШНО ЗАЛЕПЕН ЗА ЗИД

ЕКСПЛОАТАЦИОННА УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНИ ПОКРИТИЯ НАНЕСЕНИ ВЪРХУ ДЪРВЕСИНА ИЗЛОЖЕНА НА АТМОСФЕРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

ЛЕКИТЕ ПОКРИВНИ И СТЕННИ ПАНЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ОСОБЕНОСТИ НА ОРАЗМЕРЯВАНЕТО НА ЪГЛОВИТЕ ШЕВОВЕ

ПРИЛАГАНЕ НА BIM ЗА ЦЕЛИТЕ НА СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ВЪРХУ СВЛАЧИЩЕН ТЕРЕН

ПРОВЕРКИ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЯДРА - СРАВНИТЕЛНИ АНАЛИЗИ

РАБОТНА ДИАГРАМА НА ТУХЛЕН ЗИД – ОБЗОР НА ТЕОРИИ И СРАВНЕНЕ С ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАНННИ

ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ - БИОБАСЕЙН И РАДИАЛЕН УТАИТЕЛ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ АНАЛИЗА И КОНСТРУИРАНЕТО.

Poster

ASSESSMENT OF THE CONDITION AND REPAIR OF THE CULVERTS ON THE HIGHWAY

CONDITION AND REPAIR ASSESSMENT OF THE CULVERTS ON THE MAIN ROADS

Participation in absentia

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАЩАБНИ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА КОНТАКТНИ ПАРАМЕТРИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВА И ПИЛОТИ С КРЪГЛО СЕЧЕНИЕ

V. Building Physics and Materials Science

Oral presentation

THE EFFECT OF CONCRETE SAMPLE SIZE IN THE COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE

THE EFFECT OF ELBASAN GGBFS ADDITION ON DIFFERENT PROPERTIES OF CEMENT MORTARS

АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА КОНТАКТНИЯ СЛОЙ ПРИ ВЛАКНЕСТО УСИЛЕНИ КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ

ЕФЕКТ ОТ ДОБАВЯНЕТО НА ПОЛИМЕРНИ ВЛАКНА ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО ПРИ НАГРЯВАНЕ НА БЕТОН КЛАС C30/37, ИЗГОТВЕН С МРАМОРЕН ТРОШЕН КАМЪК

Participation in absentia

NOTES ABOUT BF SLUDGE FROM GALATI PLANT AS A POTENTIAL USE AS FILLER IN ASPHALT MIXTURE COMPOSITION.

TOUCH PADS FOR PEDESTRIAN PAVEMENTS.

VI. Technology, Management and Economics of Construction

Oral presentation

APPLICATION OF PHOTO VIEW METHOD TO RECORDING OF CONCRETING PROCESS

PRODUCTIVITY OF FOUNDATION SLAB CONCRETING PROCESS

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗЛЕДВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧАСТИЧНО ДЕКОФРИРАНА ГЛАДКА СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА ПРИ НАТОВАРВАНЕ ОТ РАМКОВА КОФРАЖНА СИСТЕМА С ПАДАЩИ ГЛАВИ НУЖНА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛЕДВАЩА МЕЖДУЕТАЖНА ПЛОЧА

ИЗПИТВАНЕ С ДИНАМИЧНА ПЛОЧА ОТ ЛЕК ТИП – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРЕДИМСТВА НА МЕТОДА

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ИЗПЪЛНЕНИ СЪС СИСТЕМА ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО W112

КОМПЕТЕНТНОСТНИТЕ МОДЕЛИ И ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ В СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ

КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ МОДУЛА НА ДЕФОРМАЦИЯ ОТ ДИНАМИЧНО НАТОВАРВАНЕ EVD И МОДУЛА НА ДЕФОРМАЦИЯ ПРИ ПЪРВИ, РЕСП. ПРИ ВТОРИ ЦИКЪЛ НА НАТОВАРВАНЕ EV1, EV2

УКРЕПВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ФУНДАМЕНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЧРЕЗ ИНЖЕКЦИОННИ РАБОТИ

Participation in absentia

NOTES ABOUT PLAYGROUND EQUIPMENT AND SURFACING

NOTES ABOUT REDUCING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF ROAD CONSTRUCTION

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИ ПРЕЗ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА СТРОИТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКА НА ПРОЕКТИ ОТ СГРАДНО СТРОИТЕЛСТВО

VII. Sustainable Development and Environmental Security

Oral presentation

MAKING BUILDINGS WITH REINFORCED CONCRETE STRUCTURE MORE SUSTAINABLE

PNEUMATIC ENGINEERING AUTOMOBILE TOOLS AGAINST CRASHES

SOFIA METROPOLITAIN UV DESINFECTION

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАСЕГНАТАТА ОТ КОРОЯДИ ДЪРВЕСИНА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК НА ПРИМЕРА НА НВКОИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Poster

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОФИЗИЧНИ МЕТОДИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА МИКРОЯЗОВИРНИ СТЕНИ ОТ ЗЕМНО-НАСИПЕН ТИП

КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2010–2018 Г.

Corporative presentation

РЕСУРСНО-ЕФЕКТИВНИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Participation in absentia

БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГО-СЪООБРАЗНИ УПРАВЛЕНСКИ ДЕЙНОСТИ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ

ВЪЗМОЖНОСТИ И БАРИЕРИ ПРЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

МЕХАНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА СМЕСИ НА БАЗА ПРИРОДЕН КЛИНОПТИЛОЛИТ И ОБОРСКИ ТОР

УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ В КОНТЕКСТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

VIII. Problems of architectural and engineering education

Oral presentation

BACK TO BАSICS – ИЛИ ВРЪЩАНЕ КЪМ ОСНОВИТЕ В АРХИТЕКТУРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ. ЕДНА ТЕМА С ДВЕ УЧАСТИЯ

ВЪВЕДЕНИЕТО В АРХИТЕКТУРАТА КАТО ПРОЦЕС И ЕТАП ОТ АРХИТЕКТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ИНДУСТРИЯ – 4 И ВИСШЕТО СТРОИТЕЛНО ОБРААЗОЯАНИЕ

ИНТЕРДИСЦИПЛИННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ УСТОЙЧИВОТО ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДОКТОРАНТСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО УРБАНИЗЪМ

ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ НА СГРАДИ В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МОРФОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА

ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КАТО ПОДХОД В АРХИТЕКТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

IX. Student Section

Oral presentation

5-ЗВЕЗДЕН ПЛАЖЕН КОМПЛЕКС В ЗАНЗИБАР

ABOUT STRUCTURAL REPAIRS TECHNIQUES FOR STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

EXISTING METHODS FOR STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES THROUGH EXTERNAL PRESTRESSING OF STEEL ROPES WITH ACCENT ON STRENGTHENING REINFORCED CONCRETE PLATE

SEISMIC RESISTANCE ANALYSIS OF MULTI-STOREY REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

Poster

АСАНСЬОРИТЕ В СЪВРЕМЕННАТА АРХИТЕКТУРА

СЪВРЕМЕННИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ

X. College student Section

Oral presentation

АВТОМАТИЗИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА СТРОИТЕЛНИ И ФАСАДНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДЪРВО

ЕФЕКТ ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПРИ УЧЕНИЦИ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Сopyright, © 2020 University of Structural engineering and Architecture "Lyuben Karavelov". All rights reserved.
@ Powered by MyCMS
10 0.002