14 - 16 октомври, 2021 г.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Организира се със съдействието на Фонд „Научни изследвания“
Договор No КП-06-МНФ/6 от 19.08.2021 г.

Go to TOC

Покана

Уважаеми бъдещи участници във ВСУ'2021

Скъпи приятели и колеги,

От името на Организационния комитет Ви каним най-любезно да участвате в XXI Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2021, която ще се проведе на 14, 15 и 16 октомври 2021 г. в София.

доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов
Председател на Организационния комитет на ВСУ'2021
ВСУ „Л. Каравелов“, София

Поздравителни адреси

pdf Съюз на архитектите в България

pdf Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

pdf Научно-технически съюз по строителство в България

Обща информация

Международната научна конференция „Строителство и архитектура“ се провежда всяка година във Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София.

Съорганизатори на конференцията са български институции и професионални организации, функциониращи в областта на архитектурата и строителството. Научният комитет е съставен от известни български и чуждестранни учени.

Официални езици на конференцията са български и английски. Като работни езици се използват български, английски, руски, френски и немски.

Предвидени са разнообразни форми за участие в конференцията: доклад, постер, задочно участие, гост. Организират се специални събития – дискусионни форуми, фирмени представяния и изложения, конкурси за най-добър доклад на млад учен, постер на студент и доклад на ученик.

Тематични направления

I. Архитектура и урбанизъм

II. Изкуство и опазване на архитектурното наследство

III. Строителна физика и здравословна жизнена среда

IV. Строителни материали и технологии

V. Строителна механика

VI. Фундиране и геотехника. Пътно и железопътно строителство.

VII. Строителни конструкции

VІІІ. Сеизмично инженерство

ІХ. Организация на строителството

Х. Строителен мениджмънт и предприемачество

XI. Безопасност и сигурност в строителството

XII. Устойчиво строителство и екологична сигурност

XIII. Строително право и недвижими имоти

XIV. Дигитализация в строителството, архитектурата и обучението

XV. Студентска секция

Важни дати

21 юли 2021
Изпращане на заявка за участие и резюмета на докладите

30 юли 2021
Потвърждаване на заявката за прието резюме

17 септември 2021
Изпращане на пълния текст на докладите

20 септември 2021
Потвърждаване приемането на пълния текст и стартиране на рецензирането

 4 октомври 2021
Изпращане на окончателен, коригиран след препоръки от рецензенти пълен текст и заплащане на таксите по банков път

12 октомври 2021
Публикуване на окончателната програмата на конференцията

14 октомври 2021
Регистриране на участници и започване на конференцията

16 октомври 2021
Завършване на конференцията

Научен комитет

Председател

Анита Хандрулева, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София

Членовe

Александра Иванова, доц. д-р художник, ВСУ „Л. Каравелов“ – София

Ангел Балтов, чл. кор. д.т.н. инж., Институт по механика – БАН

Антонио Формисано, проф. д-р инж., Неаполитански университет „Федерико II“; Италия

Астериос Лиолиос, проф. д-р инж., Тракийски университет „Демокрит“; Гърция

Божидар Янев, проф. д-р инж., Колумбийски университет, Ню Йорк; САЩ

Борислав Борисов, проф. д.а.н. арх., Камара на архитектите в България

Боряна Генова, проф. д-р арх., Университет по архитектура, строителство и геодезия

Валентин Николов, проф. д-р инж., ВТУ „Т. Каблешков“

Валентина Върбанова, доц. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“ – София

Венцислав Стоянов, доц. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София

Вероника Шендова, проф. д-р инж., Институт за земетърсно инженерство и инженерна сеизмология, Скопие, Северна Македония

Владимир Савйовский, проф. д.т.н. инж., Киевски национален университет по строителство и архитектура; Украйна

Властимир Радонянин, проф. д-р инж., Университет в Нови Сад; Сърбия

Георги Георгиев, проф. д-р арх., Нов български университет

Георги Франгов, проф. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София

Голубка Нецевска, проф. д-р инж., Институт за земетърсно инженерство и инженерна сеизмология, Скопие, Северна Македония

Димитър Назърски, проф. д-р инж., Университет по архитектура, строителство и геодезия, БАИС

Динар Камотим, проф. д-р инж., Технически университет, Лисабон; Португалия

Дончо Партов, проф. д-р инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София

Драган Костич, проф. д-р инж., Нишки университет; Сърбия

Ева Корманикова, проф. д-р инж., Технически университет в Кошице; Словакия

Иван Тодоров, доц. д-р инж., Академия на МВР

Иванка Паскалева, проф. д-р, Европейски политехнически университет

Индржих Мелхер, проф. д.т.н. инж., Технологичен университет в Бърно; Чехия

Иржи Студничка, проф. д.т.н. инж., Технически университет в Кошице; Словакия

Йешим Актуглу, проф. д-р арх., Университет Докуз Еилул, Измир; Турция

Йозеф Мелцер, проф. д-р инж., Университет в Жилина; Словакия

Катя Михайлова, доц. д-р, Университет за национално и световно стопанство

Клара Бертолини-Цестари, проф. д-р арх., Политехнически университет в Торино; Италия

Константин Казаков, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София

Лъчезар Хрисчев, доц. д-р инж., Университет по архитектура, строителство и геодезия, НТССБ

Марио Чиорино, проф. д-р инж., Политехнически университет в Торино; Италия

Мариуш Маслак, проф. д-р инж., Технологичен университет в Краков, Полша

Мери Цветковска, проф. д-р инж., Университет „Св. св. Кирил и Методий“; Северна Македония

Милош Дрдацки, проф. д.т.н. инж., Институт по теоретична и приложна механика, ЧАН; Чехия

Моогенс Нилсен, проф. д-р инж., Датски технически университет; Дания

Надя Куртович-Фолич, проф. д-р арх., Университет в Нови Сад; Сърбия

Наида Адемович, проф. д-р инж., Университет в Сараево; Босна и Херцеговина

Наташа Луксор, д-р арх., Фондация „Национално наследство“; Сърбия

Николае Църану, проф. д-р инж., Технически университет „Георге Асаки“, Яш; Румъния

Нина Пенкова, проф. д-р инж., Химикотехнологичен и металургичен университет

Радомир Фолич, проф. д-р инж., Университет в Нови Сад; Сърбия

Робърт Иди, д-р инж., Унивeрситет Ълстър; Великобритания

Румен Янков, проф. д-р, Институт по Механика, БАН

Румяна Захариева, доц. д-р инж., Университет по архитектура, строителство и геодезия

Теодор Рошавелов, проф. д.т.н. инж., ВСУ „Л. Каравелов“ – София

Филип Ван Богарт, проф. д-р инж., Ghent University, Belgium

Филип Тодоров, проф. д-р, Университет за национално и световно стопанство

Франтишек Валд, проф. д-р инж., Чешки технически университет в Прага; Чехия

Хартмут Пастернак , проф. д.т.н. инж., Бранденбургски технологичен университет; Котбус – Сенфтенберг; Германия

Янко Александров, проф. д-р арх., ВСУ „Л. Каравелов“ – София

Ячко Иванов, акад. проф. д.т.н. инж., Европейски политехнически университет, НТССБ

Организационен комитет

Председател

Венцеслав Стоянов, доц. д-р инж.

Заместник председател

Благовеста Иванова, доц. д. изк.

Членове

Дончо Партов, проф. д-р инж.

Христина Заякова, доц. д-р инж.

Юлия Илиева, доц. д-р арх.

Ваньо Георгиев, доц. д-р

Станислав Цветков, доц. д-р инж.

Илиана Стойнова, доц. д-р инж.

Иванка Маринова, гл. ас. д-р арх.

Антоанета Димитрова, ст. преп. Английски език

Минко Минков, студент

Тел.: +358 2 8029 130;
имейл: bg-info@conference.vsu.bg (Пишете през страница Обратна връзка)

Място на провеждане

Висше строително училище "Любен Каравелов"
ул. Суходолска № 175
София, 1373

Специални събития

Конкурс за най-добър доклад на млад учен

Традиционно на Конференцията на ВСУ се провежда конкурс за най-добър доклад на млад учен. Право на участие в този конкурс имат лица на възраст до 35 г., които: не са хабилитирани, са съавтори на доклад и устно представят самия доклад (презентация).

Жури, съставено от членове на Международния научен комитет, присъстващи на Конференцията, ще присъди първо, второ и трето място, като призьорите ще получат грамоти.

Критериите за оценка са: достойнства на изследвания проблем и приложената изследователска методика, демонстриране на изследователски умения; качество на изложения материал - ясно и последователно изложение на проблема и резултатите, естетично оформление - цветове, големина на схеми и шрифтове; изложение - адекватно разясняване на материала, риторика, увереност; спазване на зададеното време за презентация; отговор на въпросите - адекватност на отговорите, стегнатост, убедителност.

Пожелаваме успех на участниците в конкурса!

Конкурс за най-добър постер на студент

Студентите винаги са били част от Конференцията на ВСУ, като тази година за трети път ще се проведе специална студентска постер-сесия.

Право на участие в този конкурс имат всички студенти, независимо от образователно-квалификационната степен (бакалавър или магистър), висшето училище, специалността, формата на обучение или възрастта. Студентите трябва да са автори на доклада и да го представят като постер. Допуска се до един съавтор на доклада/постера, който да не е студент. Постерното представяне позволява само на един студент да участва в конкурса. Постер-сесията ще се проведе в специално оформено за целта помещение в сградите на ВСУ.

Жури, съставено от членове на Научния комитет, присъстващи на Конференцията, ще присъди отличия, като призьорите ще получат грамоти.

Критериите за оценка са: време за представяне на постера, разпределение, качество и съвместимост на шрифтовете, изображенията и текста, зрителна привлекателност, способност да събужда интерес и да насърчава дискусия и въпроси. Освен това ще се оценява отговора на въпроси – тяхната адекватност, стегнатост, убедителност.

Пожелаваме успех на участниците в конкурса!

Конкурс за най-добър доклад на ученик

Традиционно на Конференцията на ВСУ се провежда конкурс за най-добър доклад на ученик. Жури, съставено от членове на Научния комитет, присъстващи на Конференцията, ще присъди първо, второ и трето място, като призьорите ще получат грамоти.

Критериите за оценка са: достойнства на изследвания проблем и демонстриране на изследователски умения; качество на изложения материал - ясно и последователно изложение на проблема и резултатите, естетично оформление - цветове, големина на схеми и шрифтове; изложение - адекватно разясняване на материала, риторика, увереност, спазване на зададеното време за презентация; отговор на въпросите - адекватност на отговорите, стегнатост, убедителност.

Сopyright, © 2021 Висше строително училище "Любен Каравелов". Всички права запазени!
@ Направено с MyCMS