ХVIII юбилейна международна научна конференция "Строителство и архитектура"
Logo
18 - 20 октомври 2018 г.

pdf Програма   Сборник доклади

Обща информация за конференцията ВСУ'2018

Юбилейна международната научна конференцията по строителство и архитектура във ВСУ се провежда всяка година. Научният комитет на конференцията е съставен от известни български и чуждестранни учени, което е гаранция за високото ниво на представяне на докладите и публикуване на статиите.

Съорганизатори на конференцията са български институции и професионални организации, функциониращи в областта на архитектурата и строителството. Традиционно в конференцията има възможност за участие под различни форми – спонсорство, устно докладване, представяне с постер, участие в дискусии, фирмено представяне, слушател и т.н. Освен това се организират съпътстващи мероприятия – фирмени изложения, конкурси за най-добър доклад на млад учен и за най-добър постер на студент. Предвиждаме отново да се проведе Младежкия форум „Зелено строителство за нашето бъдеще“, като в миналите години наш съорганизатор за тази проява бе Фондация „Еврика”.

Конференцията ще се проведе във Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София. Официални езици на конференцията са български, английски, немски и руски. Като работни езици се използват български, английски, руски и немски език.

Научен комитет

Председател:

Членове:

Почетни съорганизатори

Почетните съорганизатори на ВСУ‘2018 са български институции или професионални организации, които имат ангажименти по разпространение на информация за Юбилейната международна конференция. До момента сме получили потвърждение от следните организации:

kiip logo

ntssb logo

ksb logo

Камара на архитектите в България

Съюз на архитектите в България

Ако желаете да подпомогнете провеждането на Международната конференция ВСУ'2018, моля, обърнете се за справка към Председателя на Организационния комитет доц. д-р инж. Анита Хандрулева (conference_bg@vsu.bg).

Организационен комитет

Председател:

Почетен председател:

Членове:

тел.: 02 8029 130;
имейл: conference_bg@vsu.bg /за кореспонденция на български език/
имейл: conference_en@vsu.bg /за кореспонденция на английски език/

Официални спонсори на ВСУ`2018

Ако проявявате желание да сте наш спонсор за провеждането на ВСУ`2018, моля, обърнете се към Председателя на Организационния комитет доц. д-р инж. Анита Хандрулева (conference_bg@vsu.bg).

Конкурс за най-добър доклад на ученик

Традиционно на Конференцията на ВСУ се провежда конкурс за най-добър доклад на учник.

Жури, съставено от членове на Международния научен комитет, присъстващи на Конференцията, ще присъди първо, второ и трето място, като призьорите ще получат грамоти.

Критериите за оценка са: достойнства на изследвания проблем и демонстриране на изследователски умения; качество на изложения материал - ясно и последователно изложение на проблема и резултатите, естетично оформление - цветове, големина на схеми и шрифтове; изложение - адекватно разясняване на материала, риторика, увереност; спазване на зададеното време за презентация; отговор на въпросите - адекватност на отговорите, стегнатост, убедителност.

Пожелаваме успех на участниците в конкурса!

Конкурс за най-добър постер на студент

Право на участие в този конкурс имат всички студенти, независимо в кое висше учебно заведение учат, независимо от образователно-квалификационната степен (бакалавър или магистър), специалността, формата на обучение или възраст. Студентите трябва да са автори на доклад и да го представят като постер. Допуска се до един съавтор на доклада/постера, който да не е студент. Всяко постерно представяне позволява на един студент да участва в конкурса. Постер-сесията ще се проведе на 19 октомври 2018 г. от 17 до 18 часа в специално оформено за целта помещение в сградите на ВСУ.

Жури, съставено от членове на Международния научен комитет, присъстващи на Конференцията, ще присъди отличия, като призьорите ще получат грамоти.

Критериите за оценка са: време за четене на постера, разпределение, качество и съвместимост на шрифтовете, изображенията и текста, зрителна привлекателност, способност да събужда интерес и да насърчава дискусия и въпроси. Освен това ще се оценява точността, краткостта и убедителността на отговорите на въпросите.

Пожелаваме успех на участниците в конкурса!

Научни секции