en Logo Logo
Menu

ХХ международна научна конференция
"Строителство и архитектура"
ВСУ'2020

15, 16 и 17 октомври 2020 г

Съдържание на тази страница

Обща информация Тематични направления Форми на участие Важни дати Сборник доклади Място на провеждане Специални събития Конкурс за най-добър доклад на млад учен Конкурс за най-добър постер на студент Конкурс за най-добър доклад на ученик Покани

Обща информация

Международната научна конференцията по строителство и архитектура във ВСУ се провежда всяка година.

Научният комитет на конференцията е съставен от известни български и чуждестранни учени, което е гаранция за високото ниво на представяне на докладите и публикуване на статиите.

Съорганизатори на конференцията са български институции и професионални организации, функциониращи в областта на архитектурата и строителството.

Традиционно в конференцията има възможност за участие под различни форми – устно докладване, представяне с постер, участие в дискусии, фирмено представяне, слушател и т.н.

Освен това се организират съпътстващи мероприятия – фирмени изложения, конкурси за най-добър доклад на млад учен и за най-добър постер на студент.

Конференцията се провежда във Висшето строително училище „Любен Каравелов” – София.

Официални езици на конференцията са български, английски. Като работни езици се използват български, английски, руски, френски и немски език.

Тематични направления

Форми на участие

Важни дати

22 юни 2020
Изпращане на заявка за участие и резюмета на докладите

30 юни 2020
Потвърждаване на заявката за прието резюме

 7 септември 2020
Изпращане на пълния текст на докладите

11 септември 2020
Потвърждаване приемането на пълния текст и стартиране на рецензирането

 5 октомври 2020
Изпращане на окончателен, коригиран след препоръки от рецензенти пълен текст и заплащане на таксите по банков път

13 октомври 2020
Публикуване на програмата на конференцията

Сборник доклади

С една такса „презентация” в конференцията се допуска участие с до два доклада. Те могат да бъдат написани и публикувани на български и английски език. (Вижте: Оформяне на докладите.)

Докладите се публикуват в сборник „Международна научна конференция ВСУ‘2020“ във вид на статии. Всяка статия и нейното резюме се рецензира от анонимни независими рецензенти, като в повечето случаи това са членове на Международния научен комитет.

Сборникът се състои от няколко тома в електронен вид, статиите в които се разпределят и подреждат от редакторите на изданието. Идентифицира се с международен издателски номер за периодично издание ISSN: 1314-071X и включва хартиен сборник резюмета на български и английски език, и електронен носител, съдържащ изданието в pdf-формат, с цветно възпроизвеждане на пълния текст на статиите. Файлове с пълният текст на статиите се публикуват и на сайта на конференцията.

Сборникът доклади е включен в "Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране"

Авторите на докладите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за тяхното съдържание. С други думи организаторите на ВСУ‘2020 и редакторите не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. ВСУ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии. Фактът, че сте заявили участие в конференцията ВСУ‘2020 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.

Място на провеждане

Висше строително училище "Любен Каравелов"
ул. Суходолска № 175
София, 1373

Специални събития

Конкурс за най-добър доклад на млад учен

Традиционно на Конференцията на ВСУ се провежда конкурс за най-добър доклад на млад учен. Право на участие в този конкурс имат лица на възраст до 35 г., които: не са хабилитирани, са съавтори на доклад и устно представят самия доклад (презентация).

Жури, съставено от членове на Международния научен комитет, присъстващи на Конференцията, ще присъди първо, второ и трето място, като призьорите ще получат грамоти.

Критериите за оценка са: достойнства на изследвания проблем и приложената изследователска методика, демонстриране на изследователски умения; качество на изложения материал - ясно и последователно изложение на проблема и резултатите, естетично оформление - цветове, големина на схеми и шрифтове; изложение - адекватно разясняване на материала, риторика, увереност; спазване на зададеното време за презентация; отговор на въпросите - адекватност на отговорите, стегнатост, убедителност.

Пожелаваме успех на участниците в конкурса!

Конкурс за най-добър постер на студент

Студентите винаги са били част от Конференцията на ВСУ, като тази година за трети път ще се проведе специална студентска постер-сесия.

Право на участие в този конкурс имат всички студенти, независимо в кое висше учебно заведение учат, независимо от образователно-квалификационната степен (бакалавър или магистър), специалността, формата на обучение или възрастта. Студентите трябва да са автори на доклада и да го представят като постер. Допуска се до един съавтор на доклада/постера, който да не е студент. Всяко постерно представяне позволява на един студент да участва в конкурса. Постер-сесията ще се проведе в специално оформено за целта помещение в сградите на ВСУ.

Жури, съставено от членове на Международния научен комитет, присъстващи на Конференцията, ще присъди отличия, като призьорите ще получат грамоти.

Критериите за оценка са: време за четене на постера, разпределение, качество и съвместимост на шрифтовете, изображенията и текста, зрителна привлекателност, способност да събужда интерес и да насърчава дискусия и въпроси. Освен това ще се оценява отговора на въпроси – тяхната адекватност, стегнатост, убедителност.

Пожелаваме успех на участниците в конкурса!

Конкурс за най-добър доклад на ученик

Традиционно на Конференцията на ВСУ се провежда конкурс за най-добър доклад на ученик. Жури, съставено от членове на Международния научен комитет, присъстващи на Конференцията, ще присъди първо, второ и трето място, като призьорите ще получат грамоти.

Критериите за оценка са: достойнства на изследвания проблем и демонстриране на изследователски умения; качество на изложения материал - ясно и последователно изложение на проблема и резултатите, естетично оформление - цветове, големина на схеми и шрифтове; изложение - адекватно разясняване на материала, риторика, увереност, спазване на зададеното време за презентация; отговор на въпросите - адекватност на отговорите, стегнатост, убедителност.

Покани

pdf Покана-формуляр за регистриране на английски

pdf Първа покана - на български
pdf Първа покана - на английски

pdf Втора покана - на български
pdf Втора покана - на английски

Сopyright, © 2020 Висше строително училище "Любен Каравелов". Всички права запазени!
@ Направено с MyCMS
12 0.004