en Logo Logo
Menu

Форми на участие

Съдържание на тази страница

Слушател Презентация Постер Задочно участие Фирмени представяния Доклад Изложба Реклама

Слушател

Слушателят участва в Конференцията, без да представя свой доклад. Слушателят може да участва във всички сесии и съпътстващи мероприятия.

Презентация

Презентацията представлява устно представяне на доклад. Помощно средство за презентиране е мултимедиен проектор. Няма да има възможност за използване на шрайбпроектори или прожектиране от диапозитиви. Поради това препоръчваме всички помощни материали да бъдат дигитализирани. Когато подготвяте *.doc/*.docx, *.ppt/*.pptx, *.pps/*.ppsx или *.pdf файлове използвайте стандартни шрифтове или вградете всички нестандартни шрифтове във файла.

Продължителността на презентацията е 15 минути, като в това време влиза и обсъждането, т.е. отговорите на въпроси. За по-динамичното провеждане на представянията е необходимо преди началото на всяка сесия да предоставите на техническо лице своята презентация на флаш-памет или на оптичен носител. Ако предвиждате в презентацията да се използва звук, моля уведомете ни предварително.

Постер

Постерът представлява друга форма на представяне, която дава възможност за бързо и цялостно възприемане на идеята на доклада. Препоръчваме този вид участие, когато голяма част от разглежданите въпроси могат да се илюстрират графично или при очакван интерес от страна на голям брой участници. Постерът позволява отделни детайли да се обсъждат в непосредствен личен контакт с автора.

При изготвянето на постер той трябва да се подготви на единичен лист със следните размери ширина - 75-90 cm, височина – 100-120 cm ориентация „портрет” с оглед по-добра визуализация на детайлите. В горната част на постера се позиционира заглавието и авторите. В тази част задължително и по подходящ начин се поставят заглавието, авторите и разширено резюме на английски език. Размерът на текста, илюстрациите, графиките трябва да бъдат достатъчно големи, за да може да се чете от разстояние около 1,5 – 2 метра. В кампуса на ВСУ има копирен център, където в рамките на няколко минути на ниска цена може да разпечатате Вашия постер.

Продължителността на излагането, дискутирането и оценяването на постерите е 75 минути. За по-стриктно провеждане на постер сесиите е необходимо преди започването на сесията постерите да бъдат монтирани на обозначените места.

Студентите представят само постери.

Задочно участие

В Конференцията има възможност за задочно участие, което представлява публикуване на доклад, след съответното рецензиране от член на Международния научен комитет. Задочните участници получават всички публикувани от конференцията материали.

Фирмени представяния

Фирмените представяния могат да бъдат:

Доклад

Докладът не се различава от устното представяне на научен доклад, с тази разлика, че за фирменото представяне се отделят 15 минути в пленарна сесия или 30 минути в обикновена сесия за изложение и последващи въпроси и дискусия. Този доклад не влиза в Сборника с доклади на конференцията.

Изложба

Изложбата представлява предоставяне на самостоятелен щанд, който се разполага на подходящо място, близо до конферентните зали и регистратурата. За демонстрацията е необходимо подготвяне на специална обезопасена и оборудвана площадка, условията за която се договарят с Председателя на Орг. комитет – доц. д-р инж. Анита Хандрулева.

Реклама

Рекламата представлява отпечатване на информация в Програмата на конференцията (до на половин страница) и слайд-шоу на допълнителен екран по време на откриването на конференцията и Пленарната сесия (до 10 слайда, периодичността на представянето зависи от броя на рекламодателите).

Сopyright, © 2020 Висше строително училище "Любен Каравелов". Всички права запазени!
@ Направено с MyCMS
12 0.004