ХVIII юбилейна международна научна конференция "Строителство и архитектура"
Logo
18 - 20 октомври 2018 г.

pdf Програма   Сборник доклади

Участие

Форми на участие

В научната част на Конференцията ВСУ‘2018 може да се вземе участие посредством следните форми:

По-долу ще намерите описание на видовете участия.

Презентацията представлява устно представяне на доклад. Помощно средство за презентиране е мултимедиен проектор. Няма да има възможност за използване на шрайбпроектори или прожектиране от диапозитиви. Поради това препоръчваме всички помощни материали да бъдат дигитализирани. Когато подготвяте *.doc/*.docx, *.ppt/*.pptx, *.pps/*.ppsx или *.pdf файлове използвайте стандартни шрифтове или вградете всички нестандартни шрифтове във файла.

Продължителността на презентацията е 15 минути, като в това време влиза и обсъждането, т.е. отговорите на въпроси. За по-динамичното провеждане на представянията е необходимо преди началото на всяка сесия да предоставите на техническо лице своята презентация на флаш-памет или на оптичен носител. Ако предвиждате в презентацията да се използва звук, моля уведомете предварително секретар на Организационния комитет.

Постерът представлява друга форма на представяне, която дава възможност за бързо и цялостно възприемане на идеята на доклада. Препоръчваме този вид участие, когато голяма част от разглежданите въпроси могат да се илюстрират графично или при очакван интерес от страна на голям брой участници. Постерът позволява отделни детайли да се обсъждат в непосредствен личен контакт с автора.

При изготвянето на постер той трябва да се подготви на единичен лист със следните размери ширина - 75-90 cm, височина – 100-120 cm ориентация „портрет” с оглед по-добра визуализация на детайлите. В горната част на постера се позиционира заглавието и авторите. В тази част задължително и по подходящ начин се поставят заглавието, авторите и разширено резюме на английски език. Размерът на текста, илюстрациите, графиките трябва да бъдат достатъчно големи, за да може да се чете от разстояние около 1,5 – 2 метра. В кампуса на ВСУ има копирен център, където в рамките на няколко минути на ниска цена може да разпечатате Вашия постер.

Продължителността на излагането, дискутирането и оценяването на постерите е 75 минути. За по-стриктно провеждане на постер сесиите е необходимо преди започването на сесията постерите да бъдат монтирани на обозначените места.

Студентите имат право да представят само постери.

Слушателят участва в Конференцията, без да представя свой доклад във вид на устно представяне или като постер. Слушателят може да участва във всички сесии и съпътстващи мероприятия.

В Конференцията има възможност за задочно участие, което представлява публикуване на доклад, след съответното рецензиране от член на Международния научен комитет. Задочните участници няма да получат всички материали на конференцията.

Фирмените представяния могат да бъдат следните три вида:
• доклад
• изложба
• демонстрация
• реклама

Докладът не се различава от устното представяне на научен доклад, с тази разлика, че за фирменото представяне се отделят 15 минути в пленарна сесия или 30 минути в обикновена сесия за изложение и последващи въпроси и дискусия. Този доклад не влиза в Сборника с доклади на конференцията.

Изложбата представлява предоставяне на самостоятелен щанд, който се разполага на подходящо място, близо до конферентните зали и регистратурата. За демонстрацията е необходимо подготвяне на специална обезопасена и оборудвана площадка, условията за която се договарят с Председателя на Орг. комитет – доц. д-р инж. Анита Хандрулева (conference_bg@vsu.bg). Рекламата представлява отпечатване на информация в Програмата на конференцията (до на половин страница) и слайд-шоу на допълнителен екран по време на Откриването конференция и Пленарната сесия (до 10 слайда, периодичността на представянето зависи от броя на рекламодателите).

Такси

Таксите за участие включват: публикуване до два доклада в сборника, сборник с доклади, материали на конференцията, коктейл и др., които зависят от вида на участието.

Вид участие Такса Таксата включва
Презентация /устен доклад или постер/ 100 лева • Достъп до всички сесии на конференцията
• Комплект с материали на конференцията
• Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади
• Сборник с доклади (на оптичен носител)
• Кафе-паузи по време на конференцията
• Коктейл
Задочен участник 90 лева • Комплект с материали на конференцията
• Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади
• Сборник с доклади (на оптичен носител)
Слушател 60 лева • Достъп до всички сесии на конференцията
• Комплект с материали на конференцията
• Кафе-паузи по време на конференцията
• Коктейл
Фирмено представяне - доклад 150 лева • Реклама (вж. форми на участие)
• Докладване (устно или като постер)
• Достъп до всички сесии на конференцията
• Комплект с материали на конференцията
• Сборник с доклади (на оптичен носител)
• Коктейл
Фирмено представяне - изложба и/или демонстрация 200 лева • Реклама (вж. форми на участие)
• Изложбена площ
• Докладване (устно или като постер)
• Достъп до всички сесии на конференцията
• Комплект с материали на конференцията
• Сборник с доклади (на оптичен носител)
• Коктейл
Реклама 50 лева • Реклама (слайдшоу и информация в програмата на конференцията)

Ако желаете да участвате в огранизирана екскурзия, трябва предварително да се обадите на Организационния комитет (conference_bg@vsu.bg; тел.: 02 8029 130).

Забележки:

 1. Таксите са за участници от български университети, институти и организации.
 2. В конференцията има възможност за участие с преференциални такси - вижте по-долу.
 3. При желание за повече публикации в Сборника с доклади на конференцията се заплащат допълнителни такси за задочен участник, всяка от които дава право на публикуване до два доклада.
 4. Максималният брой публикации на всеки участник в Сборника с доклади на конференцията е шест, независимо от броя на платените такси.

Преференциални такси

Участник Вид на участието такса Таксата включва
Студент Презентация (постер) 20.00 лева
 • Достъп до всички сесии на конференцията
 • Публикуване на 1 статия в Сборника с доклади
 • Сборник с доклади (на оптичен носител)
 • Кафе-паузи по време на конференцията
 • Коктейл

Докторант

Презентация (доклад или постер)

40.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията
 • Комплект с материали на конференцията
 • Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади
 • Сборник с доклади (на оптичен носител)
 • Кафе-паузи по време на конференцията
 • Коктейл

От съорганизатор

Презентация (доклад или постер)

безплатно

 • Достъп до всички сесии на конференцията
 • Комплект с материали на конференцията
 • Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади
 • Сборник с доклади (на оптичен носител)
 • Кафе-паузи по време на конференцията
 • Коктейл

Фирма, участвала в миналогодишното издание на конференцията

Фирмено представяне с доклад

60.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията
 • Комплект с материали на конференцията
 • Сборник с доклади (на оптичен носител)
 • Кафе-паузи по време на конференцията
 • Коктейл

Фирмено представяне с изложба и/или демонстрация

100.00 лева

Забележки:

 1. С една такса „презентация” в конференцията се допуска участие с до два доклада. Те могат да бъдат представени като доклад (устно докладване) или като постери.
 2. За използване на преференциални такси е необходимо да се представят доказателствени материали (документи, сканирани копия).
 3. Преференциалната такса за докторанти се отнася единствено за докторанти в редовна (не задочна, дистанционна и други) форма на обучение, които нямат сключен трудов договор.
 4. Стойността на таксата за участие на участници на съорганизатори на ВСУ‘2018 се записва в договора за партньорство между ВСУ и съорганизатора.
 5. Таксата правоучастие е еднократна и не се възстановява по никакъв начин от организиращата институция.
 6. Таксата се внася предварително по банкова сметка
 7. Таксите са за участници от български фирми, институти и организации.
 8. Всички цени са в български лева с ДДС.

Банкова сметка

Таксите за участие се превеждат по разплащателната сметка описана по-долу.

В документа за плащане посочете името на участника и името на Конференцията, например: „Николай Петров, ВСУ’2018”.

Бъдете внимателни при попълването на банковите документи, тъй като ако банковият превод е извършен от името на физическо лице не е възможно издаването на фактура на името на юридическо такова.

Всички разходи по банковия превод са за сметка на участниците. Информирайте банковите служители за това условие, когато извършвате банковия превод на таксата за правоучастие.

Банка: БНБ - ЦУ
IBAN: BG02 BNBBG 9661 31001461 01
BIC: BNBGBGSD
Титуляр: ВСУ "Любен Каравелов"

Важни дати