Форми на участие, такси и изисквания към докладите

Организира се със съдействието на Фонд „Научни изследвания“
Договор No КП-06-МНФ/6 от 19.08.2021 г.

Go to TOC

МОЕТО УЧАСТИЕ

Щракнете тук за да влезете в своя профил, за участие в конференцията.

Ако нямате създаден профил, или сте забравили паролата си, отворете страница "Нова регистрация".

Сборник доклади

С една такса „презентация“ в конференцията се допуска участие с до два доклада. Те могат да бъдат написани и публикувани на български и английски език. (Вижте: Изисквания към докладите.)

Докладите се публикуват в сборник „Международна научна конференция ВСУ'2021“ във вид на статии. Всяка статия и нейното резюме се рецензира от анонимни независими рецензенти, като в повечето случаи това са членове на Научния комитет.

Сборникът се състои от няколко тома в електронен вид, статиите в които се разпределят и подреждат от редакторите на изданието. Идентифицира се с международен издателски номер за периодично издание ISSN: 1314-071X и включва хартиен сборник резюмета на български и английски език, и електронен носител, съдържащ изданието в pdf-формат, с цветно възпроизвеждане на пълния текст на статиите. Файлове с пълният текст на статиите се публикуват и на сайта на конференцията. (Вижте: Други години.)

Сборникът доклади е включен в „Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране“

Авторите на докладите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за тяхното съдържание. С други думи организаторите на ВСУ'2021 и редакторите не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. ВСУ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии.

Фактът, че сте заявили участие в конференцията ВСУ'2021 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.

Форми на участие

Презентация

Презентацията представлява устно представяне на доклад. Помощно средство за презентиране е мултимедиен проектор. Поради това препоръчваме всички помощни материали да бъдат дигитализирани. Когато подготвяте файлове (*.pptx, *.ppt, *.pdf, *.docx и др.) използвайте стандартни шрифтове или вградете всички нестандартни шрифтове във файла.

Продължителността на презентацията е 15 минути, като в това време влиза и обсъждането, т.е. отговорите на въпроси. За по-динамичното провеждане на представянията е необходимо преди началото на всяка сесия да предоставите презентацията си на техническото лице в залата. Ако предвиждате в презентацията да се използва звук, моля уведомете ни предварително.

Постер

Постерът дава възможност за бързо и цялостно възприемане на идеята на доклада. Препоръчваме този вид участие, когато голяма част от разглежданите въпроси могат да се илюстрират графично или при очакван интерес от страна на голям брой участници. Постерът позволява отделни детайли да се обсъждат в непосредствен личен контакт с автора.

Постерът трябва да се изготви на единичен лист с ширина - 75-90 cm, височина – 100-120 cm ориентация „портрет” с оглед по-добра визуализация на детайлите. В горната част на постера се позиционира заглавието и авторите. В тази част задължително и по подходящ начин се поставят заглавието, авторите и разширено резюме на английски език. Размерът на текста, илюстрациите, графиките трябва да бъдат достатъчно големи, за да може да се чете от разстояние около 1,5 – 2 метра. В кампуса на ВСУ има копирен център, където в рамките на няколко минути на ниска цена може да разпечатате Вашия постер.

Продължителността на излагането, дискутирането и оценяването на постерите е 75 минути. За по-стриктно провеждане на постер сесиите е необходимо преди започването на сесията постерите да бъдат монтирани на обозначените места.

Студентите представят само постери.

Задочно участие

В Конференцията има възможност за задочно участие, което представлява публикуване на доклад, след съответното рецензиране от член на Научния комитет. Задочните участници получават всички публикувани от конференцията материали.

Слушател

Слушателят участва в Конференцията, без да представя свой доклад. Слушателят може да участва във всички сесии и съпътстващи мероприятия.

Фирмени представяния

Фирмените представяния могат да бъдат:

Доклад

Докладът не се различава от устното представяне на научен доклад, с тази разлика, че за фирменото представяне се отделят 15 минути в пленарна сесия или 30 минути в обикновена сесия за изложение и последващи въпроси и дискусия. Този доклад не влиза в Сборника с доклади на конференцията.

Изложба

Изложбата представлява предоставяне на самостоятелен щанд, който се разполага на подходящо място, близо до конферентните зали и регистратурата. За демонстрацията е необходимо подготвяне на специална обезопасена и оборудвана площадка, условията за която се договарят с Председателя на Организационния комитет – доц. Венцеслав Стоянов (Vensy.stoyanov@vsu.bg).

Реклама

Рекламата представлява отпечатване на информация в Програмата на конференцията (до на половин страница) и слайд-шоу на допълнителен екран по време на откриването на конференцията и Пленарната сесия (до 10 слайда, периодичността на представянето зависи от броя на рекламодателите).

Такси за участие

Участниците от чужбина заплащат посочените такси във валута (евро) по валутната сметка, посочена в английския превод на тази страница.

Таксите на участниците от България се прeвеждат с банков превод по сметка:

IBAN: BG02 BNBG 9661 3100 1461 01
BIC код на банка "БНБ": BNBGBGSD
Наредител: подателят на заявката за участие
Основание за плащане: Такса за конференция ВСУ'2021 и името на участника1

______
1 Обърнете внимание, че посочването на името на участника в Конференцията в платежния документ е изключително важно за безпроблемното му обработване. Умоляваме участниците в конференцията, чиито такси се заплащат от институции, да настояват служителите, извършващи плащането да не пропускат вписването на имената им в платежните документи.


Участник (презентация с доклад/постер и задочен с публикация)

100 лв.

(Достъп до всички сесии на конференцията, комплект с материали на конференцията, публикуване до 2 статии в Сборника с доклади, Сборник с доклади (на цифров носител), кафе-паузи по време на конференцията и коктейл)

Слушател и съавтор

60 лв.

(Достъп до всички сесии на конференцията, комплект с материали на конференцията, кафе-паузи по време на конференцията и коктейл)

Докторант, представящ доклад/постер или задочна публикация

40 лв.

(Достъп до всички сесии на конференцията, комплект с материали на конференцията, публикуване до 2 статии в Сборника с доклади, Сборник с доклади (на цифров носител), кафе-паузи по време на конференцията и коктейл)

Студент

20 лв.

(Достъп до всички сесии на конференцията, комплект с материали на конференцията, публикуване до 1 статия в „Студентска сесия“ на Сборника с доклади, Сборник с доклади (на цифров носител), кафе-паузи по време на конференцията и коктейл)

Фирмено представяне – доклад

150 лв.

Фирмено представяне - изложба и/или демонстрация

200 лв.

Реклама (слайдшоу, информация в програмата на конференцията и др.)

По договаряне от 150 лв. в зависимост от предоставената дейност и материали

Изисквания към докладите

  • Максимален брой доклади – 2;
  • Пълният текст на доклад не трябва да превишава 10 страници;
  • Да се спазват изискванията на шаблона;
  • Формат на страниците – А4;
  • Страниците не се номерират;
  • Файлът да бъде в .DOCX или .DOC формат на Microsoft Word;
  • Не се приемат доклади оформени само като презентации;
  • В сборника от конференцията не се публикуват доклади, които не отговарят на посочените изисквания.

Шаблони за оформяне на пълния текст на докладите

Шаблон за доклад на български

docx Template_VSU2021_BG.docx

pdf указания за попълване на български.

Шаблон за доклад на английски

docx Template_VSU2021_EN.docx

pdf указания за попълване на английски.

Сopyright, © 2021 Висше строително училище "Любен Каравелов". Всички права запазени!
@ Направено с MyCMS